FANDOM


Zeriuani, Zuireani - plemię najprawdopodobniej wschodniosłowiańskie, wzmiankowane ok. 845 roku n.e jedynie przez anonimowego frankońskiego mnicha znanego, jako "Geograf Bawarski" w jego jedynym dziele ,,Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii" spisanym po łacinie. Autor stwierdza, że Zeriuani stworzyli wielkie królestwo, z którego - jak powiadają - wywodzą się wszystkie pozostałe ludy słowiańskie oraz podaje, że posiadają 325 grodów. Łacińską nazwę Zeriuani koduje się na polski, jako Zerywanie, Cherywanie lub Serywanie, co utrudnia identyfikacje z lepiej poświadczonymi Siewierzanami, Serbami lub słowiańskimi plemionami nadbałtyckimi. Jeśli przyjąć hipotezę o serbskim rodowodzie za prawdziwą to Zeriuani mogliby być zeslawizowanym plemieniem sarmackim. Z drugiej strony Zeriuani mogą też być oddzielnym plemieniem lub szczepem wchodzącym w skład większych społeczności słowiańskich (np. Wieleci, Obodrzyce) we wczesnym średniowieczu. Biorąc pod uwagę wywodzenie wszystkich Słowian od Zerywan to mogli oni być dalekim echem Prasłowian, Bałto-Słowian lub być może nawet praindoeuropejczyków. Po Geografie Bawarskim, nikt już nie wymienia Zeriuani, co oznacza, że plemię to zostało wchłonięte przez inne ludy słowiańskie lub było znane później pod inną nazwą (być może, jako Siewierzanie lub Bużanie).