FANDOM


Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski od 1377 do 1401 z przerwą w latach 1381-1382, król Polski od 1386 do 1434, syn Olgierda i Julianny twerskiej, miał czternaście biologicznych braci i sióstr. W historii Polski Władysław Jagiełło kojarzony jest jako jeden z największych władców, został umieszczony na banknocie 100-złotowym. Znany jest ze zwycięstwa nad Krzyżakami w roku 1410 pod Grunwaldem

Kalendarium życia

 • ok. 1362 w pogańskiej rodzinie przychodzi na świat Władysław Jagiełło
 • 1377 - początek władzy wielkoksiężnej na Litwie
 • 1382 - uwięzienie przez Jagiełłę jego stryja Kiejstuta, z którym wcześniej popadł w konflikt.
 • 1383 - na czele opozycji stanął syn Kiejstuta, Witold, który podpisuje sojusz z Krzyżakami, Witold został spacyfikowany za cenę oddania mu Grodzieńszczyzny i Podlasia.
 • 1385 - Umowa w Krewie, podczas której ustalono warunku zawarcia traktatu między Polską a Litwą i małżeństwa Jagiełły z polską królową Jadwigą Andegaweńską.
 • 1386
  • 12 lutego - przybycie Jagiełły do Krakowa
  • 15 lutego - przyjęcie chrztu w obrządku zachodnim; dostał na nim chrześcijańskie imię Władysław
  • 18 lutego - małżeństwo z Jadwigą
  • 4 marca - koronacja na króla Polski
  • rozpoczęcie akcji chrystianizacyjnej w Wielkim Księstwie Litewskim
   Jagiełło 2

   Władysław Jagiełło, malował Marcello Bacciarelli

  • ponieważ sam król nie mógł władać samodzielnie dwoma państwami na raz ustanowił namiestnika rządzącego na Litwie, byli to możnowładcy polscy, a od 1387 roku brat Władysława, Skirgiełło.
 • 1387 - opanowanie Rusi Halicko-Wołyńskiej będącej obiektem sporów między Polską a Węgrami, na czele wyprawy stanęła Jadwiga; hołd lenny od hospodara mołdawskiego, Piotra I
 • 1399 - hołd lenny od księcia Lingwena, władcy Nowogrodu Wielkiego
 • 1392 - aby zażegnać spór z Witoldem Władysław mianował go namiestnikiem Litwy, a on złożył hołd polskiej parze królewskiej
 • 1395 - sojusz zawarty w Sandomierzu z książętami pomorskimi
 • 1399 - Bitwa nad Worsklą, czyli porażka wojsk litewskich i posiłków polskich z Tatarami; Witold porzucił plany o ustanowieniu Litwy lokalnym mocarstwem
 • 1401 - oficjalne uznanie władzy Władysława i Jadwigi przez Witolda
 • 1404 - hołd lenny od hospodara Aleksandra Dobrego zawarty w Kamieńcu Podolskim.
 • 1409 - oficjalne wypowiedzenie wojny Władysławowi przez wielkiego księcia litewskiego, Ulricha von Jungingena. Powodem tego czynu było antykrzyżackie powstanie na Żmudzi.
 • 14 lipca 1410 - Bitwa pod Grunwaldem, która zakończyła się zwycięstwem Polaków i posiłków litewskich oraz ruskich, dzisiaj znana jako wielki triumf polskiego rycerstwa. Chociaż bitwa nie zniszczyła zakonu to poważnie uszkodziła jego reputacje
 • 1 lutego 1411 - I pokój toruński, na którego mocy Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską, Litwa Żmudź, a Krzyżacy mają zapłacić Polsce wielką kontrybucję wojenną
 • 1412 - umowy między Władysławem Jagiełło a królem węgierskim, Zygmuntem Luksemburskim - Pokój w Lubowli, który potwierdzał m.in. to, że Mołdawia zostanie lennej Polski.
 • 1413 - podpisanie polsko-litewskiej unii w Horodle.
  Jagiełło sarcophagus figure

  Sarkofag Jagiełły w Katedrze Wawelskiej w Krakowie

 • 1414 - wojna głodowa
 • 1420 - arbitraż Zygmunta Luksemburskiego w sprawy polsko-krzyżackie; jednak po niekorzystnym dla Polski wyroku Władysław odwołał się do Stolicy Apostolskiej, a stosunki między władcami pogorszyły się. Zygmunt jednak zaangażowany był w walki o tron czeski, którego domagał się także m.in. Witold.
 • 1422 - wojna golubska
 • 31 października 1424 roku - narodziny pierworodnego syna Jagiełły, późniejszego króla, Władysława.
 • 1432 - unia grodzieńska
 • 1 czerwca 1434 - śmierć Władysława