FANDOM


Unia w Krewieunia personalna Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim połączona osobą władcy – Władysławem Jagiełło.

Przyczyny zawarcia unii

  • Polska i Litwa chciały zyskać na arenie międzynarodowej, a unia im na to pozwoliła.
  • Unia miała ułatwić rozprawę z Zakonem Krzyżackim, wspólnym wrogiem Polski i Litwy.
  • Zawarcie unii popierał energicznie polski Kościół, ponieważ dzięki unii Polacy ochrzciliby ostatni pogański naród w Europie, czyli Litwinów (i tak się stało, w 1386 roku Jagiełło się ochrzcił i przyjął imię Władysław, poślubił Jadwigę i został koronowany na króla Polski).
  • Litwińskie bojarstwo tj. możnowładcy chcieli otrzymać przywileje polskiej szlachty, do tej pory Litwa była monarchią patrymonialną.

Wprowadzanie chrześcijaństwa pozwoliło ucywilizować Litwę. Władysław Jagiełło przed 1386 rokiem nie umiał nawet pisać i czytać.

Źródła

  • Historia II, podręcznik dla gimnazjum, Tomasz Małkowski i Jacek Rześniowiecki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2010