FANDOM


Unia grodzieńska − unia polsko-litewska podpisana 15 października 1432.

Po śmierci wielkiego księcia litewskiego Witolda król Polski Władysław II Jagiełło mianował na to stanowisko swojego brata Świdrygiełłę. Było to wbrew postanowieniom unii w Horodle, gdyż król nie odwołał się do opinii ani polskich, ani litewskiech możnowładców. Świdrygiełło zaś od początku swoich rządów pragnął uniezależnienia Litwy od Polski oraz zdobycia korony królewskiej. Mając poparcie prawosławnych bojarów, którym unia horodelska nie gwarantowała równouprawnienia z bojarami katolickimi, wszczął wojnę o Podole, opowiadające się za przynależnością do Korony. Doprowadził też do najazdu hospodara mołdawskiego na Ruś oraz Krzyżaków na Wielkopolskę i Kujawy. W celu zdobycia korony królewskiej, wszedł porozumienie z Zygmuntem Luksemburskim. Jesienią 1431 Polska zawarła rozejm z Świdrygiełłą. Zima była czasem na pertraktacje. W 1432 przedstawiciele przychylnej Polsce szlachty litewskiej spotkali się z dostojnikami polskimi. W wyniku osiągniętego porozumienia zaproponowano Świdrygielle rokowania i status wielkiego księcia litewskiego − taki sam, jaki miał Witold. Jednak wobec odmowy, wielkim księciem litewskim obwołano Zygmunta Kiejstutowicza, którego poparł król Polski. Podczas zjazdu w Grodnie odnowiono unię polsko-litewską, a Zygmunt wyrzekł się starań o koronę królewską. Podkreślono też dożywotni charakter godności wielkoksiążęcej oraz zagwarantowano udział panów polskich i litewskich w wyborze wielkiego księcia. Próba równouprawnienia bojarów prawosławnych i katolickich napotkała na opór króla, dlatego w kolejnych latach Litwa pogrążyła się w wojnie domowej.

Źródła

  • Jerzy Lesław Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1989; ISBN 83-01-08840-0; s. 201-202.