FANDOM


Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) − polski biskup rzymskokatolicki, biskup lubelski w latach 1946-1948, biskup warszawsko-gnieźnieński i prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał od 1953.

Biografia

Prezbiteriat

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 w Zuzeli na Podlasiu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w 1924 przyjął święcenia kapłańskie. Potem studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prawo, z którego zrobił doktorat, ekonomię i nauki społeczne. Jako ksiądz wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, był pracownikiem sądu biskupiego i redaktorem naczelnym Ateneum Kapłańskiego.

Podczas II wojny światowej pełnił funkcję kapelana niewidomych na Lubelszczyźnie oraz w Laskach koło Warszawy. Jeszcze w latach trzydziestych był związany z środowiskiem działającego w Laskach księdza Korniłowicza. Podczas wojny był zaangażowany w konspirację. Miał pseudonim siostra Cecylia. Był m.in. tajnym wykładowcą, a także kapelanem Armii Krajowej, okręgu Żoliborz-Kampinos powstania warszawskiego i szpitala powstańczego w Laskach.

Prymas

Po wojnie ksiądz Stefan Wyszyński był rektorem seminarium we Włocławku i jednocześnie proboszczem w dwóch parafiach. W 1946 roku został mianowany biskupem diecezji lubelskiej, a po śmierci Augusta Hlonda w 1948 został mianowany arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim i Prymasem Polski. W tym okresie organizował Kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych. Kierował odbudową warszawskich świątyń katolickich. Starał się też wypracować porozumienie Kościoła z rządem komunistycznym, za co był krytykowany przez konserwatystów i środowiska emigracyjne. W zamian za niekrytykowanie m.in. kolektywizacji rolnictwa, polski Kościół zyskał możliwość nauczania religii w szkołach i wydawania pism katolickich. Kiedy komuniści zaczęli łamać wcześniejsze porozumienia i rozpoczęli prześladowanie Kościoła, Stefan Wyszyński wydał memoriał protestacyjny Non possumus (Nie możemy). Został za to aresztowany i pozbawiony przez władze świeckie możliwości pełnienia funkcji kościelnych. Internowano go kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. W więzieniu napisał dziennik, który został wydany potem pod tytułem Zapiski więzienne. Zwolnienie kardynała z aresztu nastąpiło w 1956 w ramach październikowej odwilży. W tymże roku podpisano nowe porozumienie z władzami na mocy którego na kilka lat przywrócono religię w szkołach i uchylono mieszanie się państwa w obsadzanie stanowisk kościelnych.

W 1953 roku papież Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego kardynałem. Uczestniczył w czterech konklawe. W 1965 roku kardynał wystosował Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich w którym wzywał do pojednania między Polską a Niemcami. W 1966 roku zorganizował obchody Millenium Chrztu Polski. W latach 1980-1981 pośredniczył między władzami i Solidarnością. Prymas zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Pochowany został w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Proces beatyfikacyjny

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się z inicjatywy Jana Pawła II w 1989 roku. Od tego momentu kardynałowi przysługuje tytuł Sługi Bożego.