FANDOM


Sobór Watykański IXX sobór powszechny zwołany w 1869 roku do Watykanu przez papieża Piusa IX, przerwany w 1870 roku. Sobór ten ogłosił dwa dokumenty dogmatyczne: o wierze i racjonalizmie oraz prymacie i nieomylności papieża.

Po wcześniejszych zapowiedziach w 1864 i 1867, sobór został zwołany 29 czerwca 1868 przez Piusa IX, zainaugurowany 8 grudnia 1869. Był pierwszym soborem po 300-letniej przerwie od zakończenia soboru trydenckiego. Zgromadził początkowo 642, później 700 ojców soborowych. Na obrady zaproszono przedstawicieli prawosławia, którzy jednak nie wzięli w nich udziału. Z planowanych 51 projektów dekretów, tzw. schematów, uchwalono tylko dwa:

  • o wierze katolickiej;
  • o prymacie i nieomylności papieża.

Sobór przyjął, że istnieje możliwość poznania Boga z dzieł stworzenia i że nie zachodzi zasadnicza sprzeczność między wiarą a rozumem, odrzucając równocześnie światopogląd materialistyczny jako niezgodny z katolicyzmem i potępiając wszelkie postaci ateizmu.

Co do prymatu i nieomylności papieża − kwestii, które budziły najwięcej kontrowersji − ojcowie soborowi (zdecydowaną większością głosów) orzekli, iż władza papieska jest bezpośrednią i najwyższą władzą jurysdykcyjną nad całym Kościołem katolickim w sprawach wiary, obyczajów i funkcjonowania instytucji kościelnych; wypowiadając się w tych sprawach ex cathedra, papież posiada wsparcie Boże obiecane niegdyś świętemu Piotrowi, co czyni przedstawiane przezeń definicje nieomylnymi i niezmiennymi. Ta część postanowień soborowych skierowana była przeciw gallikanizmowi i febronianizmowi. W związku z wybuchem wojny francusko-niemieckiej i zajęciem Rzymu przez wojska włoskie, 20 października 1870 papież ogłosił odroczenie obrad, które jednak nie zostały już podjęte.

Źródła