FANDOMSobór jerozolimski − zgromadzenie członków Kościoła jerozolimskiego pod przewodnictwem Apostołów i starszych, które odbyło się w 49 roku w Jerozolimie. Wydarzenie to zostało opisane w 15. rozdziale Dziejów Apostolskich, jednak autor nie nazywa tej narady soborem.

Przyczyny

Arolsen Klebeband 13 015

Święty Jakub Mniejszy - zwolennik tezy przestrzegania Prawa Mojżeszowego...

File--Saint Paul Writing His Epistles- by Valentin de Boulogne

...i święty Paweł z Tarsu - zwolennik tezy przeciwnej.

Zadaniem soboru było rozwiązanie problemu, czy  przyjmujący chrzest pogan są zobowiązani przestrzegać zasady Prawa mojżeszowego. Chodziło o żądanie judeochrześcijan z Jerozolimy by obrzezywać chrześcijan pochodzenia pogańskiego.

Przebieg soboru

By rozstrzygnąć sprawę, Kościół antiocheński wysłał swoich przedstawicieli, w tym Pawła i Barnabę, do Jerozolimy. Zwolennicy tezy zobowiązującej do przestrzegania Prawa przez chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego byli skupieni wokół Jakuba. Zwolennicy tezy przeciwnej - wokół Pawła.

Podczas narady apostołów i starszych Piotr opowiedział się przeciwko nakładaniu nadmiernych obciążeń na pogan, a Paweł i Barnaba opowiedzieli o swych sukcesach misyjnych. Ostatecznie Jakub Mniejszy zaproponował, by nie nakładać na pogan obciążeń Prawa żydowskiego, z wyjątkiem czterech starotestamentowych przepisów o czystości, które dotyczyły także cudzoziemców. Propozycja spotkała się z powszechną akceptacją. Apostołowie i starsi utrzymali zakaz spożywania krwi, mięsa zawierającego krew, oraz mięsa zwierząt, których ubój nie był zgodny z zasadami koszerności. Zniesienie obowiązku obrzezania jest też uznawane za pierwszy krok prowadzący do rozdziału chrześcijaństwa od judaizmu. Przyjęcie ich poglądu jako obowiązującego wszystkich otworzyło szeroko bramy Kościoła ludziom pochodzenia pogańskiego.

Skutki soboru

Spór, który rozpoczął się w Antiochii, zakończył się w Jerozolimie podjęciem wspólnego stanowiska, jakiś czas później sformułowaniem pisanego dekretu określającego wzajemny stosunek chrześcijan pochodzących z judaizmu i z pogaństwa.

Źródła