FANDOMSobór chalcedońskiIV sobór powszechny zwołany w 451 roku przez cesarza Marcjana do Nicei, choć ostatecznie sobór obradował w Chalcedonie. Podczas obrad potępiono monofizytyzm.

Przyczyny soboru

Sobór zwołano na wniosek papieża Leona I Wielkiego, w związku z postanowieniami soboru w Efezie w 449, zw. zbójeckim, obradującego pod przewodnictwem Dioskura − biskupa Aleksandrii, na którym pod naciskiem cesarza Teodozjusza II uznano za prawowierną, odrzuconą wcześniej 448 na synodzie w Konstantynopolu, naukę archimandryty Eutychesa, głoszącego, że Jezus Chrystus miał wprawdzie dwie natury, ale w momencie wcielenia utworzyły one jedną naturę boską (tzw. monofizytyzm). Taki pogląd budził sprzeciw duchowieństwa zachodnioeuropejskiego i samego papiestwa.

Sobór

W obradach uczestniczyło 360-600 biskupów, archimandrytów i innych delegatów. Odbyło się siedemnaście sesji, w tym sześć poświęconych sprawom doktrynalnym. Potępiono monofizytyzm (eutychianizm), ogłaszając jako dogmat wiary, że w jednej osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego istnieją dwie odrębne, doskonałe i niezmieszane, choć integralnie ze sobą zespolone natury: ludzka i boska, różne we właściwościach i działaniach.

Potwierdzono postanowienia soborów wcześniejszych, zawarte w nicejsko-konstantynopolitańskim symbolu wiary. Dioskura pozbawiono godności patriarchy i funkcji kapłana, później został ekskomunikowany.

Ponadto ogłoszono kanony dotyczące dyscypliny kościelnej, m.in. zakazując symonii i przyznając biskupowi Konstantynopola najwyższą po papieżu godność w Kościele. Tego ostatniego postanowienia nie zaakceptował Leon I.

Skutki soboru

Sobór chalcedoński przyczynił się do wyodrębnienia trzech wschodnich Kościołów, które nie uznały postanowień soboru:

  • armeńskiego;
  • egipskiego;
  • etiopskiego.

Kościoły te są nazywane Kościołami przedchalcedońskimi.