FANDOMRumunia (rum. România) − państwo w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym. Stolicą Rumunii jest Bukareszt. Państwo rumuńskie graniczy z Bułgarią, Mołdawią, Serbią, Węgrami i Ukrainą.

Historia Rumunii

W początkach II w. n.e. ziemie obecnej Rumunii zamieszkiwane wówczas przez Daków zostały włączone w granice cesarstwa rzymskiego. Od V w. Dację zaczęli zasiedlać Słowianie, a następnie zromanizowani Wołosi. W X w. Siedmiogród wszedł w skład Królestwa Węgier i pozostał w tym kraju do 1918. Z kolei ziemie mołdawskie weszły w skład Rusi Kijowskiej, a po jej rozpadzie do Rusi Halickiej. W połowie XIV w. ukształtowały się księstwa mołdawskie i wołoskie, które były podporządkowane Węgrom. Państwa te były przez wieki przedmiotem rywalizacji Rzeczpospolitej, Węgier i Turcji. W 1600 roku Rumunię zjednoczył Michał Waleczny, jednak jego dzieło przerwała nagła śmierć. Ostatecznie ziemie rumuńskie stały się częścią Turcji. Dopiero pokój w Edirne w 1829 przyznał Mołdawii i Wołoszczyźnie autonomię. Oba księstwa zostały zjednoczone w 1861. Księciem zjednoczonych państw został Aleksander Jan Cuza. W 1878 kongres berliński uznał niepodległość Rumunii i przyznał jej północną Dobrudżę. W 1881 Karol I Rumuński koronował się na króla Rumunii. Królestwo Rumunii uczestniczyło w II wojnie bałkańskiej, w której to zyskało kosztem Bułgarii południową Dobrudżę. W czasie I wojny światowej wojska rumuńskie walczyły po stronie ententy. Po wojnie obszar państwa został powiększony o Siedmiogród, wschodni Banat, Besarabię i Bukowinę. Od 1921 państwo rumuńskie pozostawało w sojuszu z Polską i prowadziło politykę profrancuską. W 1938 Karol II Rumuński objął władzę dyktatorską, rozwiązał partie polityczne i zaczął prowadzić politykę proniemiecką. Abdykował w 1940, kiedy to Rumunia utraciła Siedmiogród, Besarabię i Dobrudzę Południową. Rządy przejął generał Ion Antonescu, który przyłączył Rumunię do państw Osi. W 1941 Rumuni wzięli udział w ataku na Związek Radziecki i tymczasowo opanowali Odessę. 23 sierpnia 1944 wybuchło powstanie w Bukareszcie, które obaliło dyktatorskie rządy Antonescu. Następnie Rumunia wypowiedziała wojnę Niemcom. Traktat paryski z 1947 przywrócił Rumunii Siedmiogród. W tym samym roku komuniści zmusili króla do abdykacji i proklamowali Rumuńską Republikę Ludową, która w 1965 przemianowana została na Socjalistyczną Republikę Rumunii. Od 1967 dyktatorskie rządy sprawował Nicolae Ceauşescu. W grudniu 1989 doszło o rewolucji w wyniku której Ceauşescu z żoną został zabity, a władzę objął Front Ocalenia Narodowego.

Nazwy Rumunii na przestrzeni dziejów

Źródła