FANDOM


LN member states animation

Członkowie LN w latach 1920-1946

Liga Narodów − organizacja międzynarodowa, której celem było rozstrzyganie sporów między państwami i utrzymanie pokoju na świecie, istniejąca w latach 1920-1946. Jej następcą jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Historia Edytuj

Organizacja powstała w wyniku postanowień traktatu wersalskiego 10 stycznia 1920. Członkami pierwotnymi Ligi Narodów były 44 państwa, w tym Polska. Przez cały okres międzywojenny najważniejszą rolę w instytucji odgrywała Wielka Brytania i Francja. Skuteczność Ligi osłabiało pozostanie Stanów Zjednoczonych poza nią.

Pierwsze zgromadzenie odbyło się 15-18 listopada w Genewie. Już w grudniu 1920 do organizacji wstąpiły: Albania, Austria, Bułgaria, Kostaryka i Luksemburg. W latach 1922-1924 do ligi dołączyły państwa bałtyckie, Węgry, Etiopia, Irlandia i Dominikana. Przełomowym rozszerzeniem było wstąpienie do organizacji Niemiec we wrześniu 1926. W latach trzydziestych członkami Ligi Narodów stali się Meksyk, Irak, Turcja, Afganistan, Afganistan, Ekwador, a także Związek Radziecki. W 1935 organizacja osiągnęła szczytową liczbę członków − 55 państw. Liga Narodów była bezsilna wobec upadku systemów demokratycznych w Europie w latach trzydziestych. Nie podjęła też stosownych decyzji wobec agresywnej polityki III Rzeszy, Włoch i Japonii. Japonia i Niemcy wystąpili z organizacji już w 1933, a Włochy uczyniły to w 1937. Z kolei Związek Radziecki został wykluczony po agresji na Finlandię w grudniu 1939. Łącznie w latach dwudziestych i trzydziestych z Ligi Narodów wystąpiło 21 państw.

Mimo że już w okresie II wojny światowej Liga Narodów nie funkcjonowała, to została rozwiązana dopiero w 1946. Za jej następczynię uznawana jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która przejęła cele ligi.

Struktura organizacji Edytuj

Najważniejsze międzynarodowe kwestie omawiano na zbierającym się raz w roku Zgromadzeniu Ogólnym, które odgrywało rolę uchwałodawczą. Podczas głosowań każde państwo członkowskie miało jeden głos. Do kompetencji Zgromadzenia należały sprawy dotyczące działań instytucji oraz zapewnianie pokoju na świecie. Decydowało też o przyjmowaniu nowych członków, wyborze sekretarza generalnego i budżecie.

Władzę wykonawczą stanowiła Rada Ligi Narodów składająca się z dziewięciu, stałych i niestałych, członków. Kompetencjami rady było nakładanie sankcji, kontrola funkcjonowania systemu mandatowego, ochrona praw mniejszości narodowych oraz działalność mediacyjna i rozjemcza. Za zgodą Zgromadzenia Ogólnego mianowała też sekretarza generalnego.

Spory międzynarodowe rozstrzygał Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Jego zadaniami było też wydawanie opinii doradczych.

Zadaniami Sekretariatu Generalnego, na czele którego stał sekretarz, było koordynowanie pracy organizacji, a także przygotowywanie projektów rezolucji i ustaw.

W skład Ligi Narodów wchodziła też Międzynarodowa Organizacja Pracy, która zajmowała się problemami pracowniczymi. Jej zadaniem było ograniczanie pracy dzieci, ochrona praw pracujących oraz polepszanie warunków zatrudnienia.

Sekretarze Ligi Narodów Edytuj

Źródła Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki