FANDOM


II Rzeczpospolita – Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.

Zadania nowego państwa

Przed rządami II Rzeczpospolitej czekały bardzo trudne zadania: musieli oni zaprowadzić reformy rolnictwa, edukacji, monetarną. Po powstaniu państwa i ustaleniu już granic należało zaprowadzić ład i porządek. Uchwalono konstytucję. Zaprowadzono reformę monetarną (2 razy) za pierwszym razem monetą jaka obowiązywała była marka polska, a następnie złoty. Rządzący musieli nawet ustalić wspólny rozstaw torów kolejowych, gdyż każde państwo zaborcze miało inną szerokość.

Edukacja

Została wprowadzona w życie reforma edukacji, mająca na celu zmniejszenie o połowę a następnie do zera analfabetyzmu na ziemiach polskich. Reforma zakładała wprowadzenie w życie szkół gimnazjalnych i matury. Można stwierdzić że reforma ta w znacznym stopniu się udała, ponieważ Polacy dokonali bardzo wielu odkryć w dziedzinie matematyki i w innych dziedzinach. Jednak nie udało się zlikwidować analfabetyzmu na wsi.

Emigracja ze wsi do miasta

Po powstaniu II Rzeczpospolitej około 70% mieszkańców to byli mieszkańcy wsi a pozostałe 30% to mieszkańcy miast. Sytuacja ta uległa zmianie w latach 30. XX wieku.

Grupy etniczne i narodowości w II Rzeczpospolitej

 1. Polacy - 68,8%.
 2. Ukraińcy – 10,1%.
 3. Rusini – 3,8%.
 4. Białorusini – 3,1%.
 5. Rosjanie – 0,4%.
 6. Niemcy – 2,3%.
 7. Żydzi – 8,6%.
 8. Poleszucy – 1,8%.
 9. inni – 1%.

Emigracja z kraju

W latach 1925-1935 kraj opuściło około ćwierć miliona obywateli, którzy emigrowali głównie do Kanady oraz Argentyny, W całym okresie istnienie II Rzeczpospolitej, popularne były prace sezonowe za granicą np. w Niemczech (zagłębie Rury) gdzie zatrudnienie znalazło całkiem spora liczba Polaków.

Kalendarium

 • 11 listopada 1918 - objęcie władzy wojskowej w stolicy (Warszawie) przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • 1918 - 1921 - sześć wojen granicznych z sąsiadami.
 • 17 sierpnia 1919 - Pierwsze powstanie śląskie.
 • 26 stycznia - wybory do Sejmu Ustawodawczego.
 • 20 lutego 1919 - uchwalenie tzw Małej Konstytucji.
 • 28 czerwca 1919 - podpisanie traktatu wersalskiego z Niemcami
 • 13-19 sierpnia 1920 - bitwa warszawska.
 • 2 lutego 1921 – układ sojuszniczy z Francją
 • 2 marca 1921 – układ z Rumunią
 • 17 marca 1921 – konstytucja marcowa
 • 19 marca 1921 – traktat ryski z Rosją radziecką
 • 16 grudnia 1922 – zabójstwo prezydenta Narutowicza
 • 28 kwietnia 1924 – powołanie Banku Polskiego, początek reformy walutowej Grabskiego
 • 12 maja-14 maja 1926 – zamach majowy (stanu) Piłsudskiego (początek sanacji)
 • 4 grudnia 1926 – powstaje Obóz Wielkiej Polski w poznańskim "Hotelu Bazar", inicjatorem był Roman Dmowski
 • 16 listopada 1930 – tzw. "wybory brzeskie"
 • 25 lipca 1932 – pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim
 • 26 stycznia 1934 – deklaracja o niestosowaniu przemocy z Niemcami
 • 23 kwietnia 1935 – ustanowienie konstytucji kwietniowej
 • 12 maja 1935 – śmierć Józefa Piłsudskiego
 • 1936 – utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • 1 października 1938 - wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie i przyłączenie go do Polski
 • 2 stycznia 1939 – śmierć Romana Dmowskiego
 • 31 marca 1939 – gwarancje Wielkiej Brytanii i Francji dla Polski (deklaracja udzielenia pomocy w razie zagrożenia militarnego)
 • 17 sierpnia 1939 - śmierć Wojciecha Korfantego
 • 23 sierpnia 1939 – pakt Związku Sowieckiego z hitlerowskimi Niemcami (tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow)
 • 25 sierpnia 1939 – układ sojuszniczy między Polską i Wielką Brytanią
 • 1 września 1939 - najazd III Rzeszy, początek II wojny światowej
 • 17 września 1939 (rano) - najazd ZSRR
 • 17 września 1939 (wieczorem) - ewakuacja rządu II Rzeczpospolitej przez Kuty (miasto na Ukrainie) do Rumunii
 • 28 września 1939 - kapitulacja Warszawy
 • 2 października 1939 - dekret o rozwiązaniu Sejmu i Senatu
 • 5 października 1939 - kapitulacja oddziałów polskich pod Kockiem, koniec kampanii wrześniowej.

II Rzeczpospolita nadal jednak byłą międzynarodowo uznawana do 1945 roku, a jej rząd na uchodźstwie rezydował w Londynie.

Władze

 1. Gabriel Narutowicz
 2. Stanisław Wojciechowski
 3. Ignacy Mościcki
 4. Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Obszar

Powierzchnia wynosiła 388 634 km², czyli była większa od dzisiejszej o ok. 76 000 km². W granicach jednak nie było Dolnego Śląska, większej części Górnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Warmii, Mazur i Ziemi Lubuskiej. Były za tzw. Kresy Wschodnie, czyli Wołyń, Podole, Polesie, Wileńszczyzna i Galicja Wschodnia.

Województwa

 1. województwo białostockie - Białystok
 2. województwo kieleckie - Kielce
 3. województwo krakowskie - Kraków
 4. województwo lubelskie - Lublin
 5. województwo lwowskie - Lwów
 6. województwo łódzkie - Łódź
 7. województwo nowogródzkie - Nowogródek
 8. województwo poleskie - Brześć nad Bugiem (dziś: Brześć Litewski)
 9. województwo pomorskie - Toruń
 10. województwo poznańskie - Poznań
 11. województwo stanisławowskie - Stanisławów
 12. województwo tarnopolskie - Tarnopol
 13. województwo warszawskie - Warszawa
 14. województwo wileńskie - Wilno
 15. województwo wołyńskie - Łuck
 16. autonomiczne województwo śląskie - Katowice

Sąsiedzi

Polskie terytoria zależne i autonomiczne

Źródła